Rodo-GDPR - Polish Advertising

Przejdź do treści

Menu główne:

Information on collected data in the field of personal data (GDPR)

The site does not require contact, nor does it collect or process personal data.
This website uses aggregated anonymous data about website visits, collected by Google Analytics - but it does not collect data about internet users' IP addresses.
For the collection and use of IP addresses for personalization, please contact the Google Group directly.
E-mail addresses are used only for contacts in the field of interests specified on these pages.
These addresses are not used for advertising purposes and are not entered into any newsletter database. These addresses are not shared
to third parties.
Unless e-mail correspondence concerns official matters or disputes, concluded civil law contracts or other matters that may be brought to courts, the correspondence is automatically deleted 30 days after the end of contact.
No data of persons submitting a query are processed automatically and are not recorded (stored) in automatic databases.

Cookies

When visiting the website, you must agree to possible tracking of visits by cookie technology - but we do not analyze or collect data relating to the visitor directly.
Cookies are required to collect data for Google Analytics analyzes.
Informacja o zbieranych danych w zakresie danych osobowych (RODO)

Witryna nie wymaga do kontaktu, ani nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych.
Witryna ta używa anonimowych danych zbiorczych o odwiedzinach strony, zbieranych przez Google Analytics - ale nie zbiera danych o adresach IP internauty.
W zakresie zbierania i wykorzystywania adresów IP do personalizacji należy się zwracać bezpośrednio do koncernu Google.
Adresy e-mailowe wykorzystywane są jedynie do kontaktów w zakresie zainteresowań określonych na tych stronach.
Adresy te nie są wykorzystywane do celów reklamowych i nie są wprowadzane do żadnej bazy newslettera. Adresy te nie są udostępniane
stronom trzecim.
O ile korespondencja e-mailowa nie dotyczy spraw urzędowych lub spraw spornych, zawartych umów cywilo-prawnych lub innych spraw mogących trafić do sądów, korespondencja usuwana jest automatycznie po 30 dniach od zakończenia kontaktu.
Żadne dane zgłaszających zapytanie nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są ewidencjonowane (odkładane) w automatycznych bazach danych.

Cookies

Odwiedzając stronę musisz się zgodzić na ewentualne śledzenie odwiedzin przez technologię Cookies [ciasteczka] – ale my nie analizujemy i nie gromadzimy danych dotyczących bezpośrednio odwiedzającego.
Ciasteczka są wymagane do zbierania danych dla analiz Google Analytics.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego